FÖRETAGSSTRUKTUR

Utbudet av lös egendom på webbplatsen säljs inte av webbplatsens ägare utan av säljaren. När rörliga varor köps ingås därför ett avtal mellan köparen och säljaren, där webbplatsens ägare följaktligen inte är part. De allmänna villkoren som gäller mellan säljaren och köparen ingår för enkelhetens skull i detta dokument. Observera att dessa villkor gäller mellan köparen och säljaren och därför inte gäller för webbplatsens ägare.

Om säljaren befinner sig i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island gäller det europeiska direktivet om distansförsäljning. Detta direktiv innehåller de rättigheter och garantier som anges nedan:

– Säljaren måste ge köparen tydlig och skriftlig information om skatter, betalning, leverans och fullgörande av avtalet.

– Köparen får sin beställning inom 30 dagar, om inte en annan period har avtalats med säljaren. Om den beställda rörliga varan inte (eller inte längre) är tillgänglig ska säljaren informera köparen om detta. Alla (handpenningar) måste återbetalas inom trettio dagar, om inte säljaren levererar en lös egendom av samma värde.

– Köparen har en ångerrätt enligt vilken köparen kan ångra köpet i minst fjorton dagar utan att ange någon orsak. Eventuella fraktkostnader ska betalas av köparen. Eventuella (förskotts)betalningar måste återbetalas inom trettio dagar.

ARTIKEL 1 – DEFINITIONER

Följande definitioner ska gälla i dessa villkor för förmedling:

1. webbplats: tillhandahållen plattform som är tillgänglig via presentpanda.com, inklusive alla tillhörande underdomäner.

2. Webbplatsens ägare: företaget Digital Preferences DWC – LLC, A3/3, Dubai South Business Center, 3rd Floor, Building C. Logistic City, Dubai – UAE

3. köpare: en person som gör ett köp på ovannämnda webbplats.

(4) Säljare: ett företag som säljer rörliga varor till köparen antingen som tillverkare eller som handlare.


ARTIKEL 2 – KÖPARENS RÄTTIGHETER

Om säljaren befinner sig i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island gäller det europeiska direktivet om distansförsäljning. Detta direktiv innehåller följande rättigheter och garantier:

1. Säljaren ska ge köparen tydlig och skriftlig information om skatter, betalning, leverans och fullgörande av avtalet.

2. Köparen får beställningen inom 30 dagar, om inte en annan period har avtalats med säljaren. Om den beställda rörliga varan inte (eller inte längre) är tillgänglig ska säljaren informera köparen om detta. Alla (handpenningar) måste återbetalas inom trettio dagar, om inte säljaren levererar en lös egendom av samma värde. 3.

3. Köparen har en ångerrätt, enligt vilken köparen kan frånträda köpet i minst fjorton dagar utan att ange något skäl. Eventuella fraktkostnader ska betalas av köparen. Eventuella (förskotts)betalningar måste återbetalas inom trettio dagar.

ARTIKEL 3 – TYP AV FÖRMEDLINGSTJÄNST

1. Utbudet av lös egendom på webbplatsen säljs inte av webbplatsens ägare, utan av säljaren. När rörliga varor köps ingås därför ett avtal mellan köparen och säljaren, där webbplatsens ägare följaktligen inte är part.

(2) Vissa rörliga varor köps via webbplatsen från tredje parter, oavsett om de är etablerade i Europeiska unionen eller inte.

(3) Den tjänst som erbjuds av webbplatsens ägare är en förmedlingstjänst som tillhandahålls till en tredje part. När en lös egendom beställs via webbplatsen har webbplatsens ägare rätt att agera som mellanhand på köparens vägnar och på dennes bekostnad och att beställa den lös egendom från den faktiska säljaren av den lös egendom.

4. Om den faktiska säljaren är belägen utanför Nederländerna och de beställda rörliga varorna därför måste importeras, görs detta för köparens räkning. Ytterligare kostnader, såsom importskatter och (tull-) förtullningskostnader, ska betalas av köparen.ARTIKEL 4 – BETALNING

1) Betalningen av den köpta produkten sköts av webbplatsens ägare, som i sin tur sköter betalningen (vidare) till den faktiska säljaren.

Det är möjligt att de priser som anges på webbplatsen skiljer sig från de belopp som webbplatsens ägare (åter)betalar till den faktiska säljaren. Det kan vara så att säljaren får möjlighet att köpa produkten för ett lägre belopp efter att köparen har köpt den. I sådana fall ska skillnaden mellan det belopp som köparen betalar och det belopp som betalas till den faktiska säljaren betraktas som ersättning för den förmedlingstjänst som webbplatsägaren tillhandahåller tredje part.

ARTIKEL 5 – FÖRFARANDE FÖR KLAGOMÅL

1. Om köparen är missnöjd med det sätt på vilket (förmedlings)kontraktet har utförts kan han meddela webbplatsens ägare om detta via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Eventuella klagomål från köparen kommer att behandlas av webbplatsens ägare med största omsorg och så snabbt som möjligt. Webbplatsägaren ska ge köparen ett innehållsrikt svar på klagomålet senast fjorton dagar efter mottagandet av klagomålet. 2.

2. Om köparen är missnöjd med det förfarande som avses i punkt 1 i denna artikel kan han eller hon kontakta kommittén för tvistlösning inom den europeiska plattformen för tvistlösning (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Allmänna villkor

INNEHÅLL:

Artikel 1 – Definitioner

Artikel 2 – Näringsidkarens identitet

Artikel 3 – Tillämpning

Artikel 4 – Erbjudandet

Artikel 5 – Kontraktet

Artikel 6 – Ångerrätt

Artikel 7 – Kostnader för utövandet av ångerrätten

Artikel 8 – Undantag från ångerrätten

Artikel 9 – Pris

Artikel 10 – Överensstämmelse och garanti

Artikel 11 – Leverans och genomförande

Artikel 12 – Ständiga order: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Artikel 13 – Betalning

Artikel 14 – Klagomålsförfarandet

Artikel 15 – Tvister

Artikel 16 – Kompletterande eller avvikande bestämmelser

ARTIKEL 1 – DEFINITIONER

I dessa villkor gäller följande definitioner:

Tilläggsavtal: ett avtal enligt vilket konsumenten köper produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part och näringsidkaren;

betänketid: den tid inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;

Konsument: en fysisk person som inte handlar i utövandet av ett yrke, en affärsverksamhet eller ett hantverk och som ingår ett avtal med entreprenören;

Dag: kalenderdag;

Digitalt innehåll: Uppgifter som skapas och levereras i digital form;

Ständigt uppdrag: ett avtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där skyldigheten att leverera och/eller köpa sträcker sig över en viss tidsperiod;

varaktigt medium: varje (hjälp-)medel, inklusive e-post, som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att lagra information som är personligt riktad till honom eller henne på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden konsultera och oförändrat återge den lagrade informationen.

Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att frånträda distansavtalet inom ångerfristen;

Förlaga: den ångerblankett som näringsidkaren tillhandahåller konsumenten och som konsumenten ska fylla i om han eller hon vill utöva sin ångerrätt;

Företagare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster på distans till konsumenter;

distansavtal: ett avtal där endast ett eller flera medel för distanskommunikation med konsumenten används inom ramen för ett system som näringsidkaren har organiserat för distansförsäljning av varor och/eller tjänster fram till dess att avtalet ingås;

teknik för distanskommunikation: ett medel som kan användas för att ingå ett distansavtal utan att konsumenten och näringsidkaren behöver befinna sig i samma rum vid samma tidpunkt.

Allmänna villkor: näringsidkarens nuvarande allmänna villkor.


ARTIKEL 2 – FÖRETAGARENS IDENTITET

Företagarens namn (lagstadgat namn, eventuellt kompletterat med handelsnamn): Levi Ling (DongGuan City YunLing Electronic Technology co, LTD).

Kontorets adress: Room 505 building B, No.56 JinHaiDaSha, Nancheng District, Dongguan, 523087

Besöksadress, om den skiljer sig från filialadressen;

Telefonnummer och tidpunkt(er) då företagaren kan nås per telefon: +8615507555959.

E-postadress; [email protected]

ARTIKEL 3 – TILLÄMPNING

(1) Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från företagaren och för alla distansavtal som ingås och beställningar som görs mellan företagaren och konsumenten.

2. Texten till dessa allmänna villkor ska göras tillgänglig för konsumenten innan ett distansavtal ingås. Om detta inte är möjligt ska det innan distansavtalet ingås påpekas att konsumenten kan ta del av de allmänna villkoren i näringsidkarens lokaler, i vilken form de kan tas del av dem och att dessa allmänna villkor kommer att skickas till konsumenten kostnadsfritt så snart som möjligt på konsumentens egen begäran. 3. Om detta inte är möjligt ska det anges att konsumenten kan ta del av de allmänna villkoren i näringsidkarens lokaler, i vilken form de kan tas del av dem och att dessa allmänna villkor kommer att skickas till konsumenten kostnadsfritt så snart som möjligt på konsumentens egen begäran.

(3) Om distansavtalet ingås elektroniskt ska, i motsats till föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på ett varaktigt medium. Om detta inte är möjligt innan distansavtalet ingås ska det anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt, elektroniskt eller på annat sätt, på konsumentens begäran. 4. Om det inte är möjligt att skicka de allmänna villkoren till konsumenten ska det anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt.

(4) Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor ska punkterna (2) och (3) gälla i tillämpliga delar, och i händelse av motstridiga allmänna villkor kan konsumenten när som helst åberopa den bestämmelse som är mest fördelaktig för honom eller henne.

5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle förklaras ogiltiga eller upphävs helt eller delvis, ska de övriga bestämmelserna i dessa allmänna villkor fortsätta att gälla och den bestämmelse i fråga som förklarats ogiltig eller upphävd ska utan dröjsmål ersättas med en ny bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar den ursprungliga bestämmelsens innebörd och syfte.

6. situationer som inte regleras av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med dessa allmänna villkor.

7. Tvetydigheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas i enlighet med dessa allmänna villkor.ARTIKEL 4 – ERBJUDANDET

1. I erbjudandet ska det uttryckligen anges om det är ett erbjudande som gäller under en begränsad tid eller om erbjudandet omfattas av villkor med suspensiv eller resolut verkan eller något annat villkor.

(2) Näringsidkarens erbjudande är inte bindande. Näringsidkaren har därför rätt att ändra och komplettera erbjudandet.

(3) Näringsidkarens erbjudande innehåller alltid en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen ska vara tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en rimlig bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder som antyder att bilderna visar den erbjudna produkten, är dessa bilder en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara fel eller misstag i erbjudandet är inte bindande för entreprenören. 4.

4. produktbilderna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan dock inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de faktiska färgerna på produkten. 5.

(5) Varje erbjudande ska innehålla sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med accept av erbjudandet. Detta gäller särskilt följande

– priset inklusive skatter

– eventuella fraktkostnader;

– Det sätt på vilket kontraktet kommer att ingås och de åtgärder som krävs för detta;

– Beräkning av taxan för distanskommunikation, om kostnaden för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det använda kommunikationsmedlet;

– Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, i så fall, hur konsumenten kan ta del av det;

– Avtalstiden för distansavtalets minimilängd vid stående beställningar;

– Tillämpning av ångerrätten;

– Metod för betalning, leverans och fullgörande av avtalet;

ARTIKEL 5 – KONTRAKTET

1. Avtalet ingås när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de villkor som är knutna till det, om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4.

2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandets godkännande elektroniskt. Så länge som näringsidkaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet.

3. Om avtalet ingås elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska dataöverföringen och säkerställa en säker internetmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt, ska näringsidkaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. 4.

4. Näringsidkaren får inom ramen för lagen inhämta information om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter och om alla fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om näringsidkaren på grundval av denna kontroll har giltiga skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en order eller en beställning eller ställa särskilda villkor för utförandet av ordern eller beställningen och ange skälen till detta. 5.

(5) Näringsidkaren ska senast vid leveransen av varan, tjänsten eller det digitala innehållet till konsumenten skicka nedanstående information skriftligen eller, i alla händelser, på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium:

Besöksadress till näringsidkarens lokaler dit konsumenten kan vända sig med klagomål;

b. De villkor och det sätt på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten eller en tydlig förklaring om att ångerrätten inte är tillämplig;

c. Information om garantier och befintlig service efter köpet;

d. priset på produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, inklusive skatter;

e. i förekommande fall, kostnaden för leverans;

f. Metod för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;

g. Villkoren för uppsägning av kontraktet, om kontraktet har en löptid på mer än ett år eller är av obestämd längd;

h. Förlagan till ångerblankett om konsumenten har ångerrätt.

6. Om det rör sig om en långvarig affärsrelation gäller bestämmelsen i föregående punkt endast den första leveransen.


ARTIKEL 6 – ÅNGERRÄTT

Vid leverans av produkter:

1. Vid köp av produkter kan konsumenten häva avtalet utan att ange någon orsak inom 14 dagar.

2. Denna ångerfrist börjar löpa dagen efter det att konsumenten själv eller en av denne utsedd representant som i förväg meddelats näringsidkaren har tagit emot produkten.

a. Om konsumenten har lagt flera produkter i samma beställning börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten eller en tredje part som konsumenten utsett har mottagit den sista produkten. Näringsidkaren får, under förutsättning att han tydligt har informerat konsumenten innan beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.

b. Om en produktleverans består av flera sändningar eller delar börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten eller en tredje part som denne utsett har tagit emot den sista sändningen eller den sista delen av leveransen;

c. Vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten eller en tredje part som denne utsett har mottagit den första produkten.

När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium:

3. Om ett avtal om tjänster eller ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll inte levereras på ett fysiskt medium, får konsumenten häva avtalet utan att ange några skäl inom fjorton dagar. De fjorton dagarna börjar löpa dagen efter det att avtalet har ingåtts.

Om information om ångerrätten inte har lämnats gäller en förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium:

4. Om näringsidkaren inte har tillhandahållit konsumenten den information om ångerrätten som krävs enligt lag eller en förlaga till ångerblankett, ska ångerfristen upphöra tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen som fastställts i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.

(5) Om näringsidkaren har gett konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter det att den första ångerfristen började löpa, ska ångerfristen upphöra 14 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.


6. Under betänketiden ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet och packa upp eller använda produkten endast i den utsträckning som krävs för att bedöma om produkten uppfyller hans eller hennes krav. Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt ska konsumenten återlämna produkten till företagaren i enlighet med företagarens rimliga och tydliga instruktioner, med alla medföljande tillbehör och, om det är rimligt möjligt, i ursprungligt skick och i originalförpackning.

7. Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt är han eller hon skyldig att informera näringsidkaren inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten kan anmäla detta med hjälp av blankettmodellen. När konsumenten har meddelat att han/hon vill utöva sin ångerrätt måste han/hon returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa, t.ex. med hjälp av bevis på avsändning, att den levererade produkten returnerades inom tidsfristen.

ARTIKEL 7 – KOSTNADER FÖR UTÖVANDET AV ÅNGERRÄTTEN

1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska hans kostnader inte överstiga kostnaden för att returnera varorna.

2. Näringsidkaren ska återbetala köpesumman så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter ångerrätten, på samma sätt som beloppet betalades av konsumenten. För detta krävs ett kvitto från internethandlaren eller ett bevis på att det är fråga om en fullständig retur.

3. Eventuell värdeminskning av produkten till följd av felaktig användning av konsumenten ska bäras av konsumenten. Näringsidkaren kan inte åberopa detta om han inte har gett konsumenten all den information om ångerrätt som krävs enligt lag innan köpeavtalet ingicks.

ARTIKEL 8 – UTESLUTNING AV ÅNGERRÄTTEN

(1) Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig om näringsidkaren har klargjort detta i erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås, och om det gäller någon av de produkter som anges i punkterna 2 och 3.

2. uteslutning är endast möjlig för följande produkter:

som har tillverkats av näringsidkaren i enlighet med konsumentens specifikationer;

b. som är klart personliga till sin karaktär;

c. som förstörs eller åldras snabbt;

d. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har någon kontroll över;

e. för enskilda tidningar och tidskrifter

f. För ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara där konsumenten har brutit förseglingen;

g. för hygieniska produkter där konsumenten har brutit förseglingen.

3. uteslutning är endast möjlig för följande tjänster:

a. som avser logi, transport, tillhandahållande av mat och dryck eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period;

b. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke före utgången av ångerfristen;

c. i samband med spel och lotterier

ARTIKEL 9 – PRIS

1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.

2. Utan hinder av föregående punkt får företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har någon kontroll över, till rörliga priser. Dessa fluktuationer och det faktum att de angivna priserna är vägledande ska anges i erbjudandet.

3. Prishöjningar inom 3 månader efter det att avtalet ingåtts är endast tillåtna om de beror på lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.

4. Prishöjningar från och med tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:

a. om de följer av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller

b. om konsumenten har rätt att säga upp avtalet med verkan från och med den dag då prishöjningen träder i kraft.

5. De priser som anges i erbjudandet för produkterna eller tjänsterna är inklusive mervärdesskatt.

6. Alla priser kan innehålla tryck- och tryckfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av tryck- och sättningsfel. Vid eventuella tryck- och sättningsfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten till det felaktigt tryckta priset.ARTIKEL 10 – GARANTI OCH ÖVERENSSTÄMMELSE

1. Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller lämplighet för ändamålet, datumet för avtalets ingående samt gällande rättsliga bestämmelser och/eller officiella föreskrifter. Om det har avtalats garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning. 2.

2. En garanti som ges av näringsidkaren, tillverkaren eller importören begränsar aldrig de lagstadgade rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet. Med tilläggsgaranti avses varje skyldighet för näringsidkaren, hans leverantör, importör eller tillverkare som ger konsumenten vissa rättigheter eller krav som går utöver vad han eller hon är juridiskt skyldig att göra om han eller hon inte har uppfyllt sin del av avtalet.

3. Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter måste anmälas skriftligen till näringsidkaren inom 4 veckor efter leveransen och returneras i originalförpackning och i nyskick.

4. garantin gäller inte om:

a. konsumenten har reparerat och/eller bearbetat de levererade produkterna själv eller låtit en tredje part reparera och/eller bearbeta dem;

b. de levererade produkterna har utsatts för atypiska förhållanden eller på annat sätt använts på ett vårdslöst sätt eller i strid med näringsidkarens och/eller förpackningens anvisningar;

c. felet helt eller delvis beror på bestämmelser som regeringen har utfärdat eller kommer att utfärda med avseende på typ eller kvalitet på de använda materialen.


ARTIKEL 11 – LEVERANS OCH GENOMFÖRANDE

(1) Entreprenören kommer att iaktta största möjliga försiktighet när han tar emot och utför beställningar av produkter och när han överväger förfrågningar om tjänster.

2. Leveransorten är den adress som konsumenten har uppgett till företagaren.

3. Med beaktande av bestämmelserna i punkt 4 i denna artikel ska näringsidkaren utföra accepterade beställningar utan dröjsmål och senast inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas eller om en beställning inte eller endast delvis utförs ska konsumenten informeras senast 30 dagar efter beställningen. I detta fall har konsumenten rätt att utan kostnad häva avtalet och kräva ersättning.

4. Alla leveranstider är vägledande och konsumenten kan inte dra några rättigheter från någon av dessa leveranstider. Överskridande av tidsfristen ger inte konsumenten rätt till ersättning.

5. Efter upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel ska näringsidkaren återbetala det belopp som konsumenten har betalat utan dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar efter upplösningen.

(6) Om det visar sig vara omöjligt att leverera en beställd produkt ska näringsidkaren sträva efter att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leverans ska entreprenören tydligt och begripligt ange att en ersättningsartikel har levererats. Ångerrätten kan inte uteslutas när det gäller ersättningsartiklar. Kostnaderna för att returnera varorna ska bäras av företagaren. 7.

7. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och meddelad representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.ARTIKEL 12 – STÅENDE ORDER: VARAKTIGHET, UPPSÄGNING OCH FÖRNYELSE

Uppsägning

(1) Konsumenten får när som helst säga upp ett avtal på obestämd tid som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

(2) Konsumenten får när som helst säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster till slutet av löptiden, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

(3) Konsumenten får säga upp de avtal som avses i föregående punkter:

a. upphöra när som helst och får inte begränsas till att upphöra vid en viss tidpunkt eller inom en viss period;

b. avsluta dem på samma sätt som han avslutade dem.

c. alltid ge samma uppsägningstid som entreprenören har gett sig själv.

Förlängning

(4) Ett tidsbegränsat avtal som ingås för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte förnyas implicit eller för viss tid.

(5) Med avvikelse från föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter tyst förlängas för en viss period som inte överstiger tre månader, om konsumenten kan säga upp det förlängda avtalet i slutet av förlängningsperioden med högst en månads uppsägningstid.

(6) Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får förnyas tyst på obestämd tid endast om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med upp till en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden får inte överstiga tre månader om kontraktet föreskriver regelbunden leverans – mindre än en gång i månaden – av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter.

7. Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller bekantskapsprenumeration) ska inte fortsätta tyst och ska automatiskt upphöra vid prov- eller bekantskapsperiodens slut.

Varaktighet

8. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med upp till en månads uppsägningstid, såvida inte rimlighet och rättvisa talar emot uppsägning före utgången av den avtalade perioden.


ARTIKEL 13 – BETALNING

1. Om inget annat anges i avtalet eller i de kompletterande villkoren ska de belopp som konsumenten är skyldig betala inom sju dagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. När det gäller ett serviceavtal börjar denna period löpa den dag då konsumenten fick bekräftelsen på avtalet. 2.

2. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som han eller hon har tillhandahållit eller meddelat näringsidkaren.

3. Om konsumenten inte betalar har näringsidkaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, debitera konsumenten de rimliga kostnader som meddelats i förväg.

ARTIKEL 14 – FÖRFARANDE FÖR KLAGOMÅL

(1) Näringsidkaren ska ha ett tillräckligt väl offentliggjort förfarande för klagomål och ska behandla klagomålet i enlighet med detta förfarande.

(2) Reklamationer om avtalets fullgörande ska lämnas till näringsidkaren inom rimlig tid efter det att konsumenten har upptäckt bristerna, med en fullständig och tydlig beskrivning.

3. Klagomål som riktas till näringsidkaren ska besvaras inom 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid ska näringsidkaren svara inom 14-dagarsperioden med ett mottagningsbevis och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

4. Om ett klagomål inte kan lösas i godo uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

ARTIKEL 15 – TVISTER

Avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor regleras uteslutande av nederländsk lag.

ARTIKEL 16 – KOMPLETTERANDE ELLER AVVIKANDE BESTÄMMELSER

Tilläggsbestämmelser eller avvikande bestämmelser till dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska vara skriftliga eller i alla händelser vara utformade så att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

EXEMPEL PÅ AVBESTÄLLNINGSFORMULÄR

Fyll i och skicka tillbaka den här blanketten endast om du vill säga upp avtalet.

– Till:

Företagets namn

Adress

Postnummer

E-postadress

Telefonnummer

– Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) häver mitt/dit (*) avtal om köp av följande varor/tjänster (*):

– Beställd den (DD.MM.YYYYY): – Beställningsnummer:

– Mottaget den (DD.MM.YYYYY):

– Namn på konsumenten/konsumenterna

– Konsumentens/konsumenternas adress:

– IBAN-kontonummer:

– Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett lämnas in i pappersform).

– Datum (DD.MM.YYYYY):

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.