Villkor för melding

FÖRETAGSSTRUKTUR
Utbudet av lös egendom på webbplatsen säljs inte av webbplatsens ägare utan av säljaren. När rörliga varor köps ingås därför ett avtal mellan köparen och säljaren, där webbplatsens ägare följaktligen inte är part. De allmänna villkor som gäller mellan säljaren och köparen ingår i detta dokument för att underlätta. Observera att dessa villkor gäller mellan köparen och säljaren och därför inte gäller för webbplatsens ägare.
Om säljaren befinner sig i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island gäller det europeiska direktivet om distansförsäljning. Detta direktiv innehåller de rättigheter och garantier som anges nedan:
– Säljaren måste ge köparen tydlig och skriftlig information om skatter, betalning, leverans och fullgörande av avtalet.
– Köparen får sin beställning inom 30 dagar, om inte en annan period har avtalats med säljaren. Om den beställda rörliga varan inte (eller inte längre) är tillgänglig ska säljaren informera köparen om detta. Alla (handpenningar) måste återbetalas inom trettio dagar, om inte säljaren levererar en lös egendom av samma värde.
– Köparen har en ångerrätt enligt vilken köparen kan häva köpet i minst fjorton dagar utan att ange någon orsak. Eventuella fraktkostnader ska betalas av köparen. Eventuella (förskotts)betalningar måste återbetalas inom trettio dagar.

ARTIKEL 1 – DEFINITIONER
I dessa villkor gäller följande definitioner:

1. Webbplats: tillhandahållen plattform som är tillgänglig via relno.se, inklusive alla tillhörande underdomäner.

2. Webbplatsens ägare: företaget relno B.V. med säte på följande adress

DongGuan City YunLing Electronic Technology co, som är registrerad hos handelskammaren med numret “tillgänglig på begäran”.

Företaget är för närvarande i företagsförvärv, Uppgifterna om det förvärvande företaget är:

FANG GROUP LIMITED
som är registrerat hos handelskammaren under nummer “14890368”.
Adress: 71-75 Shelton Street
Stad: London, Covent Garden
Postnummer: WC2H 9JQ
Land : FÖRENADE KUNGARIKET

3. köpare: en person som gör ett köp på ovannämnda webbplats.

4. Säljare: ett företag som säljer lös egendom till köparen, antingen som tillverkare eller som återförsäljare.

ARTIKEL 2 – KÖPARENS RÄTTIGHETER
Om säljaren är etablerad i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island gäller det europeiska direktivet om distansförsäljning. Detta direktiv innehåller följande rättigheter och garantier:
1. Säljaren ska ge köparen tydlig och skriftlig information om skatter, betalning, leverans och fullgörande av avtalet.

2. Köparen får beställningen inom 30 dagar, om inte en annan period har avtalats med säljaren. Om den beställda rörliga varan inte (eller inte längre) är tillgänglig ska säljaren informera köparen om detta. Alla (handpenningar) måste återbetalas inom trettio dagar, om inte säljaren levererar en lös egendom av samma värde. 3.

3. Köparen har en ångerrätt, enligt vilken köparen kan frånträda köpet i minst fjorton dagar utan att ange något skäl. Eventuella fraktkostnader ska betalas av köparen. Eventuella (förskotts)betalningar måste återbetalas inom trettio dagar.

ARTIKEL 3 – TYP AV FÖRMEDLINGSTJÄNST
1. Utbudet av lös egendom på webbplatsen säljs inte av webbplatsens ägare, utan av säljaren. När rörliga varor köps ingås därför ett avtal mellan köparen och säljaren, där webbplatsens ägare följaktligen inte är part.

(2) Vissa rörliga varor köps via webbplatsen från tredje parter, oavsett om de är etablerade i Europeiska unionen eller inte.

(3) Den tjänst som erbjuds av webbplatsens ägare är en förmedlingstjänst som tillhandahålls till en tredje part. När en lös egendom beställs via webbplatsen har webbplatsens ägare rätt att agera som mellanhand på köparens vägnar och på dennes bekostnad och att beställa den lös egendom från den faktiska säljaren av den lös egendom.

(4) Om den faktiska säljaren är belägen utanför Nederländerna och de beställda rörliga varorna därför måste importeras, görs detta för köparens räkning. Ytterligare kostnader, såsom importskatter och (tull-)kostnader, betalas av köparen.

ARTIKEL 4 – BETALNING
1) Betalningen av den köpta produkten sköts av webbplatsens ägare, som i sin tur sköter betalningen (vidare) till den faktiska säljaren.

Det är möjligt att de priser som anges på webbplatsen skiljer sig från de belopp som webbplatsens ägare (åter)betalar till den faktiska säljaren. Det kan vara så att säljaren får möjlighet att köpa produkten för ett lägre belopp efter att köparen har köpt den. I sådana fall ska skillnaden mellan det belopp som köparen betalar och det belopp som betalas till den faktiska säljaren betraktas som ersättning för den förmedlingstjänst som webbplatsägaren tillhandahåller tredje part.

ARTIKEL 5 – FÖRFARANDE FÖR KLAGOMÅL
1. Om köparen är missnöjd med det sätt på vilket (förmedlings)kontraktet har utförts kan han meddela webbplatsens ägare om detta via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Eventuella klagomål från köparen kommer att behandlas av webbplatsens ägare med största omsorg och så snabbt som möjligt. Webbplatsägaren ska ge köparen ett innehållsrikt svar på klagomålet senast fjorton dagar efter mottagandet av klagomålet. 2.

2. Om köparen är missnöjd med det förfarande som avses i punkt 1 i denna artikel kan han eller hon kontakta kommittén för tvistlösning inom den europeiska plattformen för tvistlösning (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Allmänna villkor

INNEHÅLL:
Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Näringsidkarens identitet
Artikel 3 – Tillämpning
Artikel 4 – Erbjudandet
Artikel 5 – Kontraktet
Artikel 6 – Ångerrätt
Artikel 7 – Kostnader för utövandet av ångerrätten
Artikel 8 – Undantag från ångerrätten
Artikel 9 – Pris
Artikel 10 – Överensstämmelse och garanti
Artikel 11 – Leverans och genomförande
Artikel 12 – Ständiga order: varaktighet, uppsägning och förnyelse
Artikel 13 – Betalning
Artikel 14 – Klagomålsförfarandet
Artikel 15 – Tvister
Artikel 16 – Kompletterande eller avvikande bestämmelser

ARTIKEL 1 – DEFINITIONER
I dessa villkor gäller följande definitioner:
Tilläggsavtal: ett avtal enligt vilket konsumenten köper produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part och näringsidkaren;
betänketid: den tid inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
Konsument: en fysisk person som inte handlar i utövandet av ett yrke, en affärsverksamhet eller ett hantverk och som ingår ett avtal med entreprenören;
Dag: kalenderdag;
Digitalt innehåll: Uppgifter som skapas och levereras i digital form;
Standing Order: ett avtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet sträcker sig över en viss tidsperiod;
varaktigt medium: varje (hjälp-)medel, inklusive e-post, som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att lagra information som är personligt riktad till honom eller henne på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden konsultera och oförändrat återge den lagrade informationen.
Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att frånträda distansavtalet inom ångerfristen;
Förlaga: den ångerblankett som näringsidkaren tillhandahåller konsumenten och som konsumenten ska fylla i om han eller hon vill utöva sin ångerrätt;
Företagare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster på distans till konsumenter;
distansavtal: ett avtal där endast ett eller flera medel för distanskommunikation med konsumenten används inom ramen för ett system som näringsidkaren har organiserat för distansförsäljning av varor och/eller tjänster fram till dess att avtalet ingås;
teknik för distanskommunikation: ett sätt att ingå ett distansavtal utan att konsumenten och näringsidkaren behöver befinna sig i samma rum samtidigt.
Allmänna villkor: näringsidkarens nuvarande allmänna villkor.

ARTIKEL 2 – NÄRINGSIDKARENS IDENTITET
Företagarens namn (lagstadgat namn, eventuellt kompletterat med handelsnamn): Levi Ling (DongGuan City YunLing Electronic Technology co, LTD).

Samma data från förvärvaren:
Förvärvarens namn (juridisk beteckning, eventuellt kompletterad med handelsbeteckning): JI YUFANG (FANG GROUP LIMITED).

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.